Společenství vlastníků jednotek jsou podle přechodných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinna do konce roku 2016 přizpůsobit své stanovy tomuto zákonu; neučiní-li tak, vyzve je rejstříkový soud ke splnění této povinnosti v dodatečné lhůtě. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že poté, co vstoupil nový občanský zákoník v účinnost, nepanovala mezi rejstříkovými soudy shoda o tom, zda je ke změně stanov společenství vlastníků jednotek, založených před 1. lednem 2014 , třeba notářského zápisu. Podle § 1200 OZ totiž platí, že stanovy vyžadují formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Vrchní soud v Olomouci dospěl k závěru, že i SVJ vzniklá podle staré právní úpravy se musí novému režimu podrobit, a vyžadoval proto, aby nové stanovy dodržely formu notářského zápisu. Naopak Vrchní soud v Praze ve své rozhodovací praxi důsledně rozlišoval, zda se jedná o SVJ vzniklé před účinností OZ či po jeho účinnosti, a u dříve vzniklých společenství dovodil, že notářského zápisu ke změně stanov netřeba.

Tato nežádoucí dvojkolejnost byla po více než dvou letech od účinnosti občanského zákoníku konečně odstraněna, a to změnou rozhodovací praxe Vrchního soudu v Olomouci, který po společné gremiální poradě obou soudů vydal dne 28. června 2016 usnesení sp. zn. 8 Cmo 202/2016, v němž dospěl k závěru, že formu notářského zápisu musí mít pouze rozhodnutí o změně stanov společenství vzniklých ode dne 1. ledna 2014, nikoliv však společenství dříve vzniklých.